Επιλογή γλώσσας

el
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

ελληνική
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

 • Αρχική
 • Νέα
 • Σημαντική αύξηση των εσόδων της Freedom Holding Corp. κατά 46%

Σημαντική αύξηση των εσόδων της Freedom Holding Corp. κατά 46%

Στις 9 Φεβρουαρίου 2022, ο όμιλος εταιρειών Freedom Holding Corp. (FRHC), μέλος του οποίου είναι και Freedom Finance Europe, δημοσίευσε την τριμηνιαία αναφορά οικονομικών μεγεθών, στον ιστότοπο της SEC, με τα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022, το οποίο έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Εντός του συγκεκριμένου τριμήνου, τα έσοδα ανήλθαν σε $146 εκατομμύρια, σε σύγκριση με $100 εκατομμύρια, την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 46% προήλθε από την επιμέρους αύξηση κατά 64% των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες συναλλαγών, τα οποία από $74 εκατομμύρια ανήλθαν σε $122 εκατομμύρια για την εταιρεία.

Τα έξοδα της Freedom Holding Corp. αυξήθηκαν κατά 87%, το οποίο μεταφράζεται σε $44 εκατομμύρια, λόγω αφενός των υψηλότερων λειτουργικών δαπανών, των τόκων, καθώς και των εξόδων προμηθειών.

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά $29 εκατομμύρια λόγω του υψηλότερου κόστους μισθοδοσίας. Η αύξηση αυτή σχετίζεται με την επέκταση των δραστηριοτήτων της, η οποία επηρέασε και τον όγκο των διαφημιστικών και επαγγελματικών υπηρεσιών που επιστράτευσε. Το κόστος των βασικών παροχών στο προσωπικό της εταιρείας αυξήθηκε επίσης, ως αποτέλεσμα του προγράμματος διάθεσης μετοχών στους εργαζομένους.

Τα έξοδα για τόκους αυξήθηκαν κατά $14 εκατομμύρια λόγω της αύξησης των τραπεζικών υπολοίπων και καταθέσεων των πελατών, καθώς και των υψηλότερων δαπανών που σχετίζονται με τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση βάσει συμφωνιών επαναγοράς τίτλων.

Τα έξοδα για τέλη και προμήθειες αυξήθηκαν κατά $2 εκατομμύρια λόγω της αύξησης του αριθμού των νέων πελατών και του αριθμού των συναλλαγών.

Την 31η Δεκεμβρίου 2021, η Freedom Holding Corp. είχε περισσότερους από 370.000 χρηματιστηριακούς λογαριασμούς πελατών.

Το συνολικό καθαρό κέρδος της Freedom Holding Corp. για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022 ήταν $51 εκατομμύρια, αυξημένο κατά $9 εκατομμύρια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη ανά μετοχή, με βάση το σταθμισμένο μέσο όρο των μετοχών σε κυκλοφορία, ήταν $0,85 σε σύγκριση με $0,72 που ήταν πριν από ένα έτος, ενώ τα λοιπά συνολικά έσοδα ήταν $44 εκατομμύρια (γ' τρίμηνο οικονομικού έτους 2021: $49 εκατομμύρια).

Για το τρίμηνο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Freedom Holding Corp. αυξήθηκαν κατά $661 εκατομμύρια και $345 εκατομμύρια αντίστοιχα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Freedom Holding Corp. Timur Turlov, δήλωσε: «Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες για το τρίμηνο, εξακολουθούν να παρουσιάζουν ανάπτυξη σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους. Όπως και πριν, η εταιρεία μας συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε διάφορες χώρες. Το μέλλον

της εταιρείας διαφαίνεται στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων, καθώς πιστεύουμε ότι μια μεγάλη εταιρεία με επιτυχημένες τεχνολογικές λύσεις έχει μεγαλύτερης δυνατότητες ανάπτυξης στον σημερινό ψηφιακό κόσμο».

Ας σημειωθεί επίσης ότι τον Δεκέμβριο του 2021, η εταιρεία συμμετοχών ανακοίνωσε τη συμφωνία για την εξαγορά της MKM Partners έναντι μετρητών και κοινών μετοχών της FRHC. Αφού εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις και ολοκληρωθεί η συμφωνία, επικεφαλής της ΜΚΜ θα είναι ο Robert Votziak και ο Sagar Sheth (σημερινός πρόεδρος της MKM Partners).